Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Świetlica

Świetlica szkolna
Świetlica jest czynna od godz. 7.45 do godz. 15.15  Z zajęć świetlicowych korzystają dzieci z klas I- VI, które nie mają zapewnionej opieki w domu przed i po zajęciach szkolnych. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym, mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami, jeśli nie zaczynają ich o godz. 8.00 i po skończonych zajęciach czekając na odwóz. Życie pozalekcyjne w świetlicy przygotowuje uczniów do samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach szkolnych.

PLAN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Świetlica to miejsce oddziaływań o charakterze wychowawczym, poznawczym, wyrównywaniu zaległości edukacyjnych, rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, a także kształcącej rozrywki. W programie jest wychowanie komunikacyjne: zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego, rozmowy i pogadanki z zakresu BHP, nabywanie umiejętności bezpiecznej zabawy w sali i na terenie szkoły.
W świetlicy dzieci uczą się umiejętności współżycia w dużej grupie rówieśniczej poprzez: uczestnictwo w zajęciach świetlicowych i uroczystościach szkolnych.
Wychowawca udziela wskazówek dzieciom mniej samodzielnym przy odrabianiu prac domowych. Zachęca dzieci do przestrzegania zasad higieny, estetyki i kultury osobistej. Praca nauczyciela z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo polega na stałej współpracy z pedagogiem i wychowawcami klas. Wychowawca w świetlicy informuje rodziców na bieżąco o osiągnięciach dzieci, a także o problemach wychowawczych. Częste indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami polegają na ustaleniu wspólnych rozwiązań mających na celu poprawę zachowania ucznia.
Kieruje się wielką uwagę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Każde dziecko może zaprezentować swoje zdolności podczas prowadzonych zajęć świetlicowych. Nauczyciel stosując gry i zabawy mające charakter dydaktyczny utrwala dzieciom wiadomości zdobyte na lekcji w klasie. Wychowawca dba o poprawne wysławianie się dzieci w mowie potocznej.
W kształtowaniu pięknego języka pomaga poznawanie literatury dziecięcej, recytacja wierszy, udział w inscenizacjach i śpiewanie piosenek .
Wychowanie plastyczne odgrywa bardzo ważną rolę w świetlicy. Dzieci poprzez ekspresję plastyczną wyrażają własną osobowość, swoje odczucia i emocje. Prace plastyczne wychowanków prezentowane są na tablicach szkolnych. Troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci w świetlicy odzwierciedla się przez organizowanie zajęć rekreacyjnych na powietrzu z użyciem sprzętu sportowego. Nauczyciel przywiązuje uwagę do kształcenia cech psychomotorycznych takich jak: zręczność, szybkość, wytrwałość.
Nauczyciel stosuje różne formy pracy opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej, zwracając uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo ucznia w szkole. 

Świetlica jest czynna:
Poniedziałek    7:45-8:45 , 11:30 - 15:15
Wtorek      7:45-8:45 , 11:30 - 15:15
Środa    7:45-9:00 , 10:30 - 15:15
Czwartek    7:45-8:45 , 11:30 - 15:15
Piątek      7:45-8:45 , 11:30 - 15:15
Przyjazd autobusu: godz. 7:45
Odjazd autobusu: godz. 15:15