Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Alfreda Sofki 
w Białej
 

Wyprawka


Instrukcja


1.  Wniosek należy złożyć u Dyrektora Szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.


2.  Pomoc finansową mogą otrzymać:

-  uczniowie klasy I  szkoły podstawowej 

     

        a) z rodzin, w których dochód na osobę nieprzekracza kwoty 539 zł netto,


– uczniowie klasy II, III oraz V szkoły podstawowej:


a)  z rodzin, w których dochód na osobę nieprzekracza kwoty 456zł netto,

b)  nie obligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 456 zł netto, ale w rodzinie występuje:

-    ubóstwo,

-    sieroctwo,

-    bezdomność,

-    bezrobocie,

-    niepełnosprawność,

-    długotrwała lub ciężka choroba,

-    przemoc,

-    potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

-    bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

-    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

-    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

-    alkoholizm lub narkomania,

-    zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.


3.  Maksymalną wartość przedstawiono poniżej:

  Osoby uprawnione                                            Kwota dofinansowania


uczeń klasy I szkoły podstawowej                                do kwoty 225 zł

uczeń klasy V szkoły podstawowej                               do kwoty 325 zł
4.  Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.


a)  W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenieo zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację  o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna”.

b)  W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym)po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.